KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. Urz. UE L 119/1 z 4-05-2016 r.), dalej RODO, informujemy:

 1. Administratorem Pani / Pana danych osobowych jest Biblioteka Miejska w Łodzi przy Placu Wolności 4 (91-415 Łódź), REGON 369129529.
 2. Można się z nami kontaktować telefonicznie pod numerem 42 2315951, przez pocztę e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pisemnie na wyżej wskazany adres siedziby administratora.
 3. Biblioteka Miejska w Łodzi wyznaczyła Inspektora Ochrony Danych z którym można się skontaktować poprzez adres email: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. we wszystkich sprawach związanych z ochroną danych lub chęcią realizacji któregokolwiek z przysługujących państwu praw wynikających z RODO.
 4. Państwa dane osobowe przetwarzamy w następujących celach:
  1. Dane identyfikujące Czytelnika i jego status społeczno-zawodowy, dane dotyczące jego zobowiązań wobec Biblioteki oraz sposobu korzystania z Internetu lub sieci Wi-Fi Biblioteki (jeśli Czytelnik korzysta z tych usług), są przetwarzane w związku z obowiązkami prawnymi ciążącymi na Bibliotece (art. 6 ust. 1 lit. c RODO) i służą do następujących celów: a) zapewnienia ochrony udostępnianych i wypożyczanych zbiorów; b) dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych; c) zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki; d) prowadzenia statystyk dotyczących działalności Biblioteki.
  2.  Dane dotyczące wizerunku Czytelnika oraz dotyczące korzystania przez Czytelnika z usług Biblioteki, są przetwarzane w związku z wykonywaniem zadań w interesie publicznym (art. 6 ust. 1 lit. e RODO) i służą do następujących celów: a) zapewnienia ochrony osób i mienia znajdujących się w Bibliotece; b) dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej, co obejmuje również przetwarzanie w celach archiwalnych.
  3.  Adres poczty elektronicznej oraz numer telefonu Czytelnika mogą być przetwarzane na podstawie zgody osoby, której dane dotyczą (art. 6 ust. 1 lit. a RODO) w następujących celach: a) powiadamiania o terminach zwrotu materiałów bibliotecznych, powiadamiania o możliwości odbioru zamówionych materiałów oraz prowadzenia korespondencji o podobnym charakterze; b) powiadamiania o organizowanych imprezach, konkursach, spotkaniach autorskich; c) przekazywania informacji o działalności Biblioteki. Biblioteka realizuje zadania i obowiązki, o których mowa m.in. w ustawie o bibliotekach, ustawie o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, ustawie o finansach publicznych, ustawie o statystyce publicznej oraz ustawie o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 5.  Okres przechowywania danych
  1. Dla danych przetwarzanych w celu udostępniania i wypożyczania materiałów bibliotecznych, komunikowania się z Czytelnikiem oraz opracowywania statystyk – nie więcej niż 3 lata od końca roku, w którym Czytelnik ostatni raz korzystał z usług Biblioteki, pod warunkiem, że nie jest wobec niej zadłużony;
  2. Dla danych przetwarzanych w celu dochodzenia ewentualnych roszczeń prawnych – do czasu przedawnienia roszczenia lub do prawomocnego zakończenia postępowania związanego z dochodzeniem roszczenia;
  3. Dla danych przetwarzanych w celu dokumentowania prowadzonej działalności oraz informowania o niej – nie więcej niż 3 lata od dnia dokumentowanego wydarzenia, chyba że dane są przetwarzane w celach archiwalnych;
  4. Dla danych przetwarzanych w celu zapewnienia bezpieczeństwa sieci i systemów informatycznych Biblioteki – nie więcej niż 3 lata od dnia zarejestrowania;
  5. Dla danych w postaci wizerunku - nie dłużej niż jest to niezbędne do celu, w którym są przetwarzane, tj. maksymalnie przez okres 14 dni od dnia zarejestrowania wizerunku;
  6. Dla danych przetwarzanych na podstawie zgody Czytelnika – do czasu wycofania tej zgody.
 6.  Państwa dane osobowe mogą być udostępnione podmiotom i organom upoważnionym do przetwarzania tych danych na podstawie przepisów prawa z zastrzeżeniem, że takie podmioty nie nabywają praw do samodzielnego decydowania o przetwarzaniu tych danych, a jedynie wykonują polecenia Biblioteki.
 7.  Posiadają państwo prawo do żądania od Administratora:
  1. dostępu do swoich danych osobowych,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. usunięcia swoich danych osobowych,
  4. ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
  5. wniesienia skargi do organu nadzorczego,
  6. przenoszenia danych osobowych,
  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem. W celu skorzystania z powyższych praw należy skontaktować się z administratorem lub Inspektorem Ochrony Danych, korzystając ze wskazanych wyżej danych kontaktowych,
 8.  Podanie danych osobowych jest dobrowolne. Odmowa podania danych skutkuje odmową zapisu do Biblioteki lub brakiem możliwości korzystania z jej usług.

Brak załączników.

Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony. środa, 05, luty 2020 11:08 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. środa, 05, luty 2020 11:09 Tomasz Rogula