Łódź, dnia 25.09.2020r.

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi

ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

w Bibliotece Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi Plac Wolności 4

MŁODSZY BIBLIOTEKARZ

(nazwa stanowiska pracy)

 

 

 1. Wymagania konieczne:
  1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): wyższe
  2. Znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym
  3. Gotowość do realizacji projektów prowadzonych przez Bibliotekę Miejską w Łodzi
  4. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej
  5. Biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office
  6. Zaangażowanie w powierzone zadania
  7. Dyspozycyjność
 2. Wymagania dodatkowe:
  1. Kierunek, profil wykształcenia: preferowane kierunki humanistyczne
  2. Zainteresowania związane z podróżami, turystyką i sportem
  3. Umiejętność prowadzenia profili w mediach społecznościowych
  4. Znajomość języka angielskiego lub innego języka obcego na poziomie komunikatywnym
 3. Predyspozycje osobowościowe:
  1. Otwartość na zmiany, zaangażowanie
  2. Odpowiedzialność, rzetelność, skrupulatność
  3. Komunikatywność i wysoka kultura osobista
  4. Dobra organizacja czasu pracy oraz umiejętność pracy w zespole
  5. Duża motywacja do pracy
  6. Odporność na stres
 4. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:
  1. Dbałość o dobry wizerunek i promocję Biblioteki w środowisku
  2. Stałe podnoszenie kwalifikacji poprzez samokształcenie i udział w zorganizowanych formach szkolenia
  3. Efektywne wykorzystanie czasu pracy na realizację przydzielonych zadań
  4. Uczestniczenie w pracach w zakresie gromadzenia, opracowania i selekcji zbiorów
  5. Współudział w prowadzeniu działalności kulturalnej, edukacyjnej i informacyjnej
  6. Uczestniczenie w programach i projektach organizowanych przez Bibliotekę Miejską w Łodzi
  7. Prowadzenie bieżącej dokumentacji bibliotecznej
  8. Rzetelna i pełna obsługa użytkownika biblioteki
  9. Zgodnie z obowiązującymi planami biblioteki wykonywanie czynności wynikających z doraźnych potrzeb placówki
  10. Wykonywanie poleceń i zadań służbowych związanych z zajmowanym stanowiskiem, wydanych przez bezpośredniego przełożonego, przed którym jest odpowiedzialny za wyniki swojej pracy
 5. Informacja dodatkowa:
  1. Rodzaj zawieranej umowy: umowa o pracę
  2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy
  3. Termin składania dokumentów: 25.09.2020-05.10.2020
  4. Miejsce składania dokumentów:
   • pocztą/osobiście: Biblioteka Miejska w Łodzi, Plac Wolności 4, 91-415 Łódź
   • elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 6. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:
  W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.
 7.  Wymagane dokumenty
  1. Curriculum vitae.
  2. Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb rekrutacji. Na niektóre stanowiska wymagane są również: kserokopie świadectw pracy, pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe (dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach).Inne dokumenty wskazane w ogłoszeniu jako obligatoryjne.
 8. Termin i miejsce składania dokumentów:
  1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne stanowisko pracy, w terminie wskazanym w ogłoszeniu i tylko w formie pisemnej.
  2. Kandydaci przystępujący do naboru składają wymagane dokumenty za pośrednictwem poczty, drogą elektroniczną lub osobiście na adres i w terminie wskazanym w treści ogłoszenia.
  3. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez Bibliotekę Miejską w Łodzi (data wpływu). Dokumenty doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
 9. Dane osobowe - klauzula informacyjna: OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

  Informujemy, że Administratorem danych osobowych Biblioteka Miejska w Łodzi, z siedzibą Plac Wolności 4, 91-415 Łódź zwana dalej Administratorem. Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe przetwarzane są w celu:

  • prowadzenia obecnej rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie przepisu prawa.
  • przyszłych procedur rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie zgody.
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego interesu Administratora.
  Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora tj. dostawcom usług i rozwiązań teleinformatycznych, dostawcom serwisów rekrutacyjnych on-line lub ogłoszeniodawcom, firmom prowadzącym szkolenia z zakresu BHP i ochrony danych osobowych. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procesu rekrutacji.
  Dane osobowe będą przetwarzane od rozpoczęcia danego procesu rekrutacji. W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.
  Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury rekrutacji.
  Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..
  Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
  Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że przetwarzanie przez Administratora, moich danych osobowych, tj. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazanych w art. 221 § 1 Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), umieszczonych w dokumentach aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia udziału w procedurze rekrutacyjnej.

  PODPIS OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE
  ……………………………………………………

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
ogłoszenie pdf 249.05 KB Tomasz Rogula
zgoda kandydata pdf 205.00 KB Tomasz Rogula
informacja o wynikach naboru pdf 244.95 KB Tomasz Rogula
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
piątek, 25, wrzesień 2020 15:21 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, wrzesień 2020 15:21 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. piątek, 25, wrzesień 2020 15:21 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
piątek, 23, październik 2020 08:14 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. piątek, 23, październik 2020 08:15 Tomasz Rogula