Łódź, dnia 03.10.2019 roku

Ogłoszenie o naborze

Dyrektor Biblioteki Miejskiej w Łodzi

Ogłasza otwarty i konkurencyjny nabór na wolne stanowisko

W Bibliotece Miejskiej w Łodzi z siedzibą w Łodzi przy al. Kościuszki 48

Młodszy bibliotekarz

……………………………………………………

(nazwa stanowiska pracy)

1. Wymagania konieczne:

1. Wykształcenie (charakter lub typ szkoły): wyższe

2. Znajomość literatury i orientacja na rynku wydawniczym.

3. Predyspozycje do organizowania i prowadzenia działalności kulturalno-oświatowej.

4. Biegła obsługa komputera, znajomość pakietu MS Office.

2. Wymagania dodatkowe:

1. Umiejętności interpersonalne w pracy zespołowej.

2. Elastyczność, otwartość na zmiany.

3. Komunikatywność i wysoka kultura osobista, odpowiedzialność oraz zaangażowanie.

4. Znajomość języka obcego.

3. Zakres zadań wykonywanych na danym stanowisku pracy:

1. Ewidencjonowanie i udostępnianie zbiorów bibliotecznych.

2. Udzielanie informacji w oparciu o warsztat informacyjno-bibliograficzny biblioteki.

3. Diagnozowanie i zaspokajanie potrzeb czytelniczych, kulturalnych i informacyjnych

lokalnej społeczności.

4. Organizowanie różnych form pracy z czytelnikami, w tym zajęć edukacyjnych.

4. Informacja dodatkowa:

1. Rodzaj zawieranej umowy: umowa o pracę

2. Praca w pełnym wymiarze czasu pracy

3. Termin składania dokumentów: 03.10.2019 – 11.10.2019

4. Miejsce składania dokumentów:

- pocztą/osobiście: Biblioteka Miejska w Łodzi, 90-427 Łódź, al. Kościuszki 48

- elektronicznie: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

5. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych:

W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia niniejszego ogłoszenia wskaźnik

zatrudnienia osób niepełnosprawnych w Bibliotece Miejskiej w Łodzi w rozumieniu

przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnieniu osób

niepełnosprawnych jest wyższy niż 6%.

6. Wymagane dokumenty

a) Curriculum vitae.

b) Pisemne oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

dla potrzeb rekrutacji.

c) Na niektóre stanowiska wymagane są również: kserokopie świadectw pracy,

pisemne oświadczenie o niekaralności za przestępstwa umyślne, kserokopie

dokumentów potwierdzających wykształcenie i kwalifikacje zawodowe

(dyplomy, zaświadczenia o ukończonych kursach i szkoleniach).

d) Inne dokumenty wskazane w ogłoszeniu jako obligatoryjne.

7. Termin i miejsce składania dokumentów:

1. Dokumenty aplikacyjne składane przez osoby ubiegające się o zatrudnienie mogą być

przyjmowane tylko po umieszczeniu ogłoszenia o organizowanym naborze na wolne

stanowisko pracy, w terminie: 03.10.2019 – 11.10.2019 i tylko w formie pisemnej.

2. Kandydaci przystępujący do naboru składają wymagane dokumenty za pośrednictwem

poczty, drogą elektroniczną lub osobiście na adres i w terminie wskazanym w treści

ogłoszenia.

3. Za datę doręczenia dokumentów uważa się datę otrzymania tych dokumentów przez

Bibliotekę Miejską w Łodzi (data wpływu). Dokumenty doręczone po terminie nie

będą rozpatrywane.

8. Dane osobowe - klauzula informacyjna:

OBOWIĄZEK INFORMACYJNY W PROCESIE REKRUTACJI

Informujemy, że Administratorem danych osobowych Biblioteka Miejska w Łodzi,

z siedzibą przy al. Tadeusza Kościuszki 48, 90-427 Łódź. zwana dalej Administratorem.

Administrator prowadzi operacje przetwarzania danych osobowych. Dane osobowe

przetwarzane są w celu:

 prowadzenia obecnej rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych

następuje na podstawie przepisu prawa.

 przyszłych procedur rekrutacji (art 6 ust. 1 lit. a RODO). Przetwarzanie danych

następuje na podstawie zgody.

 w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami (art 6 ust.

1 lit. f RODO). Przetwarzanie danych następuje na podstawie prawnie uzasadnionego

interesu Administratora.

Dane osobowe mogą być przekazywane podmiotom działającym na zlecenie Administratora

tj. dostawcom usług i rozwiązań teleinformatycznych, dostawcom serwisów rekrutacyjnych

on-line lub ogłoszeniodawcom, firmom prowadzącym szkolenia z zakresu BHP i ochrony

danych osobowych.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procesu

rekrutacji.

Dane osobowe będą przetwarzane od rozpoczęcia danego procesu rekrutacji.

W zakresie, w jakim dane będą przetwarzane dla realizacji naszych prawnie uzasadnionych

interesów, mogą być one przez nas przechowywane dla celów ustalenia, dochodzenia lub

obrony przed roszczeniami, do momentu przedawnienia tych roszczeń.

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne celem dokończenia procedury

rekrutacji.

Posiadasz prawo do żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich

sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania danych osobowych, czy wniesienia

skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, przenoszenia danych, a także

wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. W celu wykonania

powyższych uprawnień należy skontaktować się z Inspektorem Danych Osobowych poprzez

e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym

profilowaniu.

Oświadczam, że jestem świadoma/świadomy, że przetwarzanie przez Administratora, moich

danych osobowych, tj. osoby ubiegającej się o zatrudnienie, wskazanych w art. 221

§ 1

Kodeksu pracy (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 z późn. zm.), umieszczonych w dokumentach

aplikacyjnych, następuje na podstawie przepisu prawa w celu wzięcia udziału w procedurze

rekrutacyjnej.

PODPIS OSOBY UBIEGAJĄCEJ SIĘ O ZATRUDNIENIE

…………………………………………………………

Tytuł Typ Rozmiar Dodany przez
wyniki naboru pdf 202.60 KB Tomasz Rogula
Opis zmian Data Osoba Porównaj
Artykuł został utworzony.
Dodane załączniki
czwartek, 03, październik 2019 14:09 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. czwartek, 03, październik 2019 14:10 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. piątek, 18, październik 2019 08:48 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, grudzień 2019 14:17 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, grudzień 2019 14:21 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony. wtorek, 03, grudzień 2019 14:21 Tomasz Rogula
Artykuł został zmieniony.
Dodane załączniki
wtorek, 03, grudzień 2019 14:26 Tomasz Rogula